رنگ ها رنگ #خزان است بیا برگردیم/

این #سفر بار گران است بیا برگردیم/


صحبت از جایزه و ملک ری و گندم بود/

#خواهرت دل نگران است بیا برگردیم/


چشم شوری به #علی_اکبرتان خیره شده/

قصه ی مرگ #جوان است بیا برگردیم/

 

صحبت از دیده ی دریایی #عباس شده/

#تیرها بین کمان است بیا برگردیم/

 

ساربان خیره شده بر خَم انگشتری ات/

خنجرش نقره نشان است بیا برگردیم/


خواب دیدم که #سرت بر سر خاک افتاده/

رنگ این خاک همان است بیا برگردیم/


یک طرف این همه زن در طرف دیگر جنگ/

لشگری چشم چران است بیا برگردیم.......


               ***              یا حسین           ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

[ چهارشنبه 29 مهر 1394 ] [ 21:20 ] [ بهمن هادی پور ]
""""

آوازک

""""""

ابزار هدایت به بالای صفحه

""""

ابزار وبمستر

@@@

دانلود آهنگ