سخت است که معتاد نگاهی شده باشی

دیوانه ی چشمــان سیاهی شده باشــی

اینکــه دختر رعیت ده باشی و آنوقت

دلداده ی تک پسر شاهـی شده باشـی

در پیچ و خم عشق به سختی به در آیی

از چاله،، ولی راهی چاهی شده باشی

از دور تو را محکم و چون کوه ببینند

در خویش شبیه پر کاهی شده باشی

مانند دلیری که به دستش سپری نیست

بازیچه ی دستان سپاهی شده باشی

یـک عُمر بجنگی و در آخــر نتوانـی

تا نااامزد آن که بخاهی شده باشی

سخت است که ماه تو سراغ تو نیایـد

آنگاه که در حوضچه ماهی شده باشی                                                                                                                                                                                                                                   

 

[ دوشنبه 3 اسفند 1394 ] [ 13:16 ] [ بهمن هادی پور ]
""""

آوازک

""""""

ابزار هدایت به بالای صفحه

""""

ابزار وبمستر

@@@

دانلود آهنگ